Persoonsgegevens

 

 

Welkom op de website https://etesia.nl

Wij hechten veel belang aan de bescherming en het gebruik van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze klanten. Daarom verwerken wij alle informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetten betreffende de bescherming van gegevens in Frankrijk.

Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u dat u het handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens en cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt, zonder beperking of voorbehoud. Als u echter cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen door hier te klikken.

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
ETESIA SAS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren in overeenstemming met het toepasselijke recht.

 

 

1. Doeleinde, grond voor de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn

Bij uw bezoek aan de website kunt u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals identiteit, adres en tijdelijke gegevens, om gebruik te maken van de diensten aangeboden door de website, om te reageren op uw vragen om informatie en voor de verwerking van uw bestellingen.
De verzamelde informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (verwerking van de bestelling) met ETESIA SAS, bij gebreke waarvan de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden.

In onze onlineformulieren worden de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Zonder antwoord op de verplichte vragen kunnen wij u de gevraagde dienst(en) niet leveren.
Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt uitvoerig toegelicht in onderstaande tabel:

Verwerkingsdoeleinde

  • Verwerking 1: verwerking en opvolging van de bestelling – bewaartermijn: 10 jaar
  • Verwerking 2: uitvoering van marketingoperaties en communicatie - bewaartermijn: 10 jaar

2. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan bepaalde afdelingen van ETESIA SAS, en dit voor doeleinden van verwerking, opvolging van bestellingen en beheer van de klachten, alsook aan eventuele partners die belast zijn met het beheer en de betaling van de bestellingen en de telefonische aanmaningen. 

Indien u een commentaar indient die bestemd is om online te worden geplaatst, kunnen bepaalde van uw desbetreffende persoonsgegevens op de website openbaar gemaakt worden. Rekening houdend met de eigenschappen van het internet, met name de vrije toegankelijkheid van de verspreide informatie en de moeilijkheid, of zelfs onmogelijkheid, om het gebruik dat derden daarvan zouden kunnen maken te controleren, wijzen wij u erop dat u zich kunt verzetten tegen een dergelijke verspreiding door met ons contact op te nemen op het hierna vermelde contactadres:

ETESIA – Service Marketing, 5 rue de l’industrie, 67165 WISSEMBOURG Cedex

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en, meer bepaald, om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

4. Beheer van cookies

4.1 Principe

Een cookie is een bestand dat het mogelijk maakt gegevens betreffende uw surfgedrag op uw computer op de website https://outils-wolf.fr te registreren (bv. aantal bezoeken, aantal bezochte pagina’s, duur van het bezoek) en zo uw bezoeken aan de website te vergemakkelijken.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies te allen tijde verwijderen, zich verzetten tegen de registratie van nieuwe cookies en een melding ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw browser te configureren. Raadpleeg hiertoe de onderstaande instructies (Types cookies, cookies en statistieken en instellingen").

Wij wijzen u erop dat, als u een cookie verwijdert of u zich verzet tegen de installatie van cookies op uw computer, het mogelijk is dat u sommige van de diensten op onze website niet zult kunnen gebruiken.

4.2. Types cookies, cookies en statistieken en instellingen

De cookies die op uw server geïnstalleerd kunnen worden wanneer u de website bezoekt, zijn cookies die uitsluitend bedoeld zijn om de elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de gevraagde dienst (cookies inzake taalgebruik, identificatiecookies, …) of analytische of andere cookies, en wel volgens de hierna beschreven voorwaarden.

Wanneer voor de installatie van de cookies uw voorafgaande akkoord noodzakelijk is, vragen wij u dat via de link "meer informatie" op de eerste pagina van onze website. We vermelden daarbij dat de aanvaarding noodzakelijk is om de website verder te kunnen raadplegen.

4.2.1 Welke cookies worden geïnstalleerd?

De analytische cookies maken het mogelijk om het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's en de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie te meten. Het gebruikte analysehulpmiddel, Google Analytics, genereert een cookie met een unieke identificatiecode, die 7 maanden bewaard wordt. Ook uw IP-adres wordt verzameld, om te bepalen vanuit welke locatie u verbinding maakt. Na gebruik wordt het adres geanonimiseerd, waardoor het onmogelijk wordt om u als natuurlijke persoon te identificeren. De statistische bezoekgegevens worden verzameld door de dienstverlener Google Analytics en worden vervolgens, op erkende en anonieme wijze, aan de verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgd in een webinterface waartoe hij alleen toegang heeft. De verzamelde gegevens worden niet aan derden overgedragen noch voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze cookies te allen tijde blokkeren via de hierboven vermelde "opt-out"-procedure via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.2.2 Hoe kunt u cookies verwijderen, geïnformeerd worden over de installatie ervan of uw browser instellen?

  • Hoe kunt u de cookies verwijderen die reeds op uw computer geïnstalleerd zijn?

- Ga naar uw computer;
- Selecteer de map Windows op C;
- Open de map “Temporary Internet Files”;
- Selecteer alle bestanden (CTRL A);
- Kies de optie "verwijderen”.

 

 

  • Hoe kunt u uw browser instellen om de installatie van cookies te weigeren of erover geïnformeerd te worden?

In Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies “Extra”, “Internetopties”, “Beveiliging”, “Aangepast niveau”, scrol in het menu naar “cookies”, rubriek “cookies toestaan”, selecteer “vragen” om geïnformeerd te worden of “uitschakelen” om alle cookies te weigeren;

In Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies “Extra”, “Internetopties”, “Privacy”, en dan het niveau dat u wenst in te stellen;

In Firefox: Klik op “Extra”, “Opties”. Vink “Cookies van websites accepteren” uit in "Privacy & Beveiliging";

In Google Chrome: Klik op “Google Chrome aanpassen en beheren”, kies “Instellingen”. Klik in “Privacy en beveiliging” op “Site-instellingen” en vink “Alle cookies en sitegegevens van andere sites blokkeren” aan.

5. Uw rechten / Contact

Overeenkomstig de geldende verordening hebt u een recht van inzage, rectificatie, verwijdering en verzet betreffende uw persoonsgegevens.

U beschikt tevens over een recht van voorafgaande instemming met commerciële klantenwerving en een recht van verzet volgens de voorwaarden van de toepasselijke verordening.

U kunt vragen dat de u betreffende persoonsgegevens u worden meegedeeld en u hebt het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.  U kunt ook vragen om de beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van uw gegevens, en/of een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Gelieve voor uw verzoek het contactformulier te willen invullen.  U kunt uw verzoek ook richten aan ETESIA – Service Marketing, 5 rue de l’industrie, 67165 WISSEMBOURG Cedex.

6. Evolutie van deze bepaling

ETESIA SAS behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment wijzigingen aan te brengen aan deze bepaling betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Indien een wijziging aangebracht wordt, verbindt ETESIA SAS zich ertoe de nieuwe versie op de website te publiceren.

ETESIA SAS zal de gebruikers tevens via e-mail op de hoogte brengen, binnen een termijn van minimaal 15 dagen voor de inwerkingtreding. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de tekst van de nieuwe bepaling betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kan hij zijn account verwijderen.